Lawder-palvelun sopimus ja käyttöehdot

Tämä sopimus sisältää käyttöehdot sisältävät pykälää fiksumman laki- ja hallintopalveluiden Lawder-palvelun (myöhemmin ”Lawder-palvelu”) käyttöä koskevat ehdot.

Palveluntarjoaja: Lawder Oy
y-tunnus 3257441-2
myöhemmin ”Tuoteomistaja”
Palvelun käyttäjä: Jokainen, joka käyttää palvelua rekisteröityneenä käyttäjänä
(myöhemmin ”Käyttäjä”).

Tämä palvelusopimus ja käyttöehdot tulevat voimaan, kun Käyttäjä ryhtyy käyttämään Lawder-palvelua.

Käytön aloittaminen, käyttäjätunnus ja salasana

Lawder-palvelussa on mahdollista keskustella Lawder-palvelun asiantuntijan kanssa anonyymisti. Henkilökohtaisempi neuvonta ja asianhoitamisen aloittaminen edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy Lawder-palveluun ja että käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja salasana. Rekisteröitymällä palveluun Käyttäjä ja Tuoteomistaja sopivat tämän sopimuksen ja käyttöehtojen noudattamisesta.

Palvelun käyttö voi perustua myös erillisiin sopimukseen ja erityisiin käyttöehtoihin. Mikäli käyttäjän käyttöoikeus perustuu muuhun kuin Tuoteomistajan kanssa tehtyyn sopimukseen, luo käyttäjätunnuksen ja salasanan myös näissä tilanteissa Tuoteomistaja tai kumppani tai konsultti. Mikäli käyttöoikeus perustuu käyttäjän ja Tuoteomistajan väliseen sopimukseen, luo käyttäjätunnuksen ja salasanan Käyttäjä sopimuksen hyväksimishetkellä kun palvelu otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa.

Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle taholle. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen haltuun, loppukäyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa tästä Tuoteomistajalle osoitteeseen tuki@citrus.fi.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi vaihdettava palvelun välityksellä omat tunnuksensa. Tuoteomistajalla on myös oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi.       

Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Palvelu on tarkoitettu käyttäjän omaan liiketoimintaan liittyvään käyttöön. Käyttäjä ei saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta tai materiaaleja miltään osin edes väliaikaisesti kolmannelle osapuolelle ilman Tuoteomistajan kirjallista lupaa.

Lawder -palvelun sisältö sekä palvelun muut osat, ohjelmistot ja aineistot on suojattu tekijänoikeuslain, muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Tuoteomistajalla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tahoilla ja käyttäjälle myönnetään vain näiden käyttöehtojen mukaisesti käyttäjälle.

Kaikki sellainen Lawder -palvelun käyttö ja siellä tapahtuva toiminta, joka rikkoo lakia, loukkaa kolmansien oikeuksia, näitä käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Tuoteomistajan ympäristön toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan, on kielletty. Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista tuotetta tai palvelua, vaikka tietokannan sisältämät dokumentit olisivatkin tekijänoikeudesta vapaita. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä sekä vahingosta ja kuluista, joita Tuoteomistajalle tai kolmannelle aiheutuu sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut tunnukset haltuunsa.

Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän julkaistavaksi lähettämä aineisto ei loukkaa kenenkään kolmannen tekijänoikeuksia tai mitään muitakaan oikeuksia.

Käyttäjä vastaa myös kaikesta muusta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Tuoteomistajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.

Jos Tuoteomistajalla on itse hankkimiensa tai kolmansilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, Tuoteomistajalla on oikeus poistaa palvelusta aineisto tai sen osa, poistaa tietyiltä tunnisteilta käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin siltä osin kuin on tarpeellista sopimuksen vastaisen toiminnan keskeyttämiseksi. Käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen.

Tuoteomistajan vastuu

Tuoteomistaja huolehtii siitä, että palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu on mainituilta osin puutteellinen, Tuoteomistaja korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.

Tuoteomistaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Tuoteomistajalla on oikeus ottaa Lawder -palvelu pois käytöstä perustellusta syystä, esimerkiksi palvelinten huoltotöiden ajaksi. Tuoteomistaja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa 100 %:sta toimintavarmuutta. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Tuoteomistaja ei vastaa käyttäjään nähden mistään vahingosta, jota käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Lawder -palvelua käytettäessä.

Asiantuntijat eivät pääsääntöisesti ole Palveluntarjoajan työntekijöitä. Tuoteomistaja ei ole osallisena asiantuntijoiden ja asiakkaiden välisissä sopimuksissa. Tuoteomistaja ei ole vastuussa Käyttäjien aiheuttamista toimista tai toimimatta jättämisistä. Tuoteomistaja kuratoi jokaisen palveluita Lawderissa tarjoavan asiantuntijan, mutta se ei takaa, että tiedot asiantuntijoiden ammattitaidosta, koulutuksesta tai referensseistä ovat paikkansapitäviä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa asiantuntijoista jätetyistä suosituksista. Tuoteomistaja ei takaa, että palvelussa mukana oleva lakipalveluiden tarjoaja kuuluu ennakonperintä-, arvonlisävero- tai muihin viranomaisrekistereihin.

Tuoteomistaja ei vastaa mistä tahansa syystä tapahtuneesta Käyttäjän tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Tuoteomistaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta, kuten Internet–yhteyksistä ja/tai muista tietoverkkoyhteyksistä Tuoteomistajan palvelimen ja Käyttäjän välillä.

Tuoteomistaja ei vastaa Käyttäjien keskenään tekemistä sopimuksista, tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Käyttäjätiedot

Käyttäjän antamat henkilö- ja tilaustiedot kerätään Tuoteomistajan asiakashallintajärjestelmään. Asiakashallintajärjestelmää käytetään Tuoteomistajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot tallennetaan Tuoteomistajan tai sen yhteistyökumppanin EU/ETA-alueella sijaitsevalle palvelimelle.

Edellä sanotun lisäksi Tuoteomistajalla on oikeus käsitellä käytön yhteydessä mahdollisesti syntyvää tilasto- ja muuta tietoa palvelujen kehittämiseksi sekä ylläpitämiseksi ja lisäpalveluiden tuottamiseksi. Tuoteomistajalla on oikeus säilyttää tällaiset anonyymit tiedot myös sopimuksen päätyttyä. Tällaiset anonyymit tilastotiedot ovat Tuoteomistajan omaisuutta.

Tuoteomistajan tulee suojata henkilötiedot asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, tuhoamisen tai muun luvattoman käsittelyn estämiseksi. Toimenpiteiden tulee olla oikeasuhtaisia tietojen käsittelyn tarkoitus ja sisältö sekä tietoturvariskit huomioiden. Osapuolten välillä Tuoteomistaja vastaa Lawder -palveluun tallennettujen tietojen tietoturvasta. Käyttäjien tulee noudattaa Tuoteomistajan kulloinkin antamia tietoturvaa koskevia ohjeita.

Jokaisella käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja muokata niitä kirjautumalla Lawder -palveluun.

Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, viranomaisen määräys tai jokin muu vastaava ylivoimainen este vapauttaa Tuoteomistajan, kumppanin, konsultin ja käyttäjän noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Riitojen ratkaiseminen

Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan. Tekijänoikeutta koskevat riidat käsitellään kuitenkin markkinaoikeudessa.

Evästekäytännöt Lawder-palvelussa

Lawder.fi- sivusto ei käytä evästeitä.

Keräämme Lawder-palvelun käytöstä tietoja evästeiden (”cookies”) tai muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla.

Evästeet

Evästeen avulla selain tallentaa pienen tekstitiedoston käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat yksilöllisiä tunnisteita, kuitenkin nimettömiä, joiden avulla voidaan laskea ja tunnistaa sivustolla vierailevat eri selaimet. Eväste asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana, eikä evästettä voi lukea tai käyttää myöhemmin kuin evästeen lähettänyt palvelin.

Selaintekniikan ja palvelinlokien avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään.

Evästeiden kerääminen palvelun kehittämiseksi

Evästeiden avulla analysoimme ja kehitämme palveluamme. Käyttäjäkokemukseen päästään vaikuttamaan myös tekniikan avulla niin, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja tai muita palvelun personointeja aina uudelleen.

Käyttäjämäärien tilastointi

Lawder-palvelussa käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme viestinnän tehoa. Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmälle tarjottavia palveluja tai asiantuntijapalveluita sen perusteella, millä verkkosivulla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana.

Näille kohderyhmille saatetaan ehdottaa tai esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai markkinointia mm. erilaisista asiantuntijapalveluista.

Kohderyhmään kuuluva selain voi esimerkiksi vierailla usein henkilötietojen tietosuojasivustolla ja tulla siten luokitelluksi ko. ryhmään, johon kuuluvana käyttäjälle saatetaan ehdottaa palveluita liittyen henkilötietojen tietosuojaan.

Saatamme käyttää käyttäjäryhmien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan Lawder-palvelun lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan taikka luovuta tietoja eteenpäin.

Joissakin tapauksissa saatamme käyttää käyttäjäryhmien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös Lawder-palvelun ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Käyttäjää ei voida tunnistaa käyttämiemme evästeiden avulla. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja kunkin palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

Lawder-palvelun evästeet ja tekniikat

Toiminnalliset evästeet

Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen, tietojen täydentämisen ja kieliasetukset. Käytännössä nämä evästeet pitävät huolen siitä, että sivuston on mahdollista muistaa käyttäjän kirjautumistiedot ja hänen aiemmin palveluun täydentämänsä tiedot sekä kielivalinnan.

Tuotekehitys ja hallinnollinen raportointi

Mahdollistavat sivustojen ja sovellusten käyttökokemuksen parantamisen sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Lawder-palvelun avulla voidaan päätellä, mitkä palveluistamme ovat suosittuja ja mitä palveluiden ominaisuuksia käytetään eniten. Tämän datan avulla voimme kehittää palveluitamme paremmiksi ja myös parantaa niiden yksittäisiä ominaisuuksia käytettävämmäksi.

Viestinnän kohdentaminen

Mahdollistavat Lawder-palvelun sivustojen käyttöön perustuvan viestinnän kohdennuksen ja kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön perustuvan mainonnan kohdennuksen. Näiden evästeiden avulla pyrimme siihen, että käyttäjämme näkisivät mahdollisimman osuvaa, kiinnostavaa ja juuri heille relevanttia informaatiota.

Tämä sopimus ja käyttöehdot koskevat Lawder-palvelua kokonaisuudessaan. Tuoteomistajan ja käyttäjän välillä noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai ryhtyessään käyttämään niitä. Palvelun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Lawder on palvelu yrityksille ja yhteisöille

Voit esittää kysymyksesi Lawderin virtuaalisessa aulassa. Etsimme oikean asiantuntijan kuvaamaasi tarpeeseen. Neuvonta on maksutonta.