Tietosuoja Lawder-palvelussa

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja turvaa yksityisyyttäsi ja on meille Lawder Oy:ssä erittäin tärkeää. Mielestämme sinun on hyvä tietää, mitä tietosuoja ja henkilötiedot ovat sekä miten ja miksi käytämme henkilötietojasi, jotta voit arvioida käsittelyn asianmukaisuutta ja halutessasi myös käyttää henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi.

Tietosuoja turvaa oikeuksiesi toteutumisen henkilötietoja käsiteltäessä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, jota myös kutsutaan rekisteröidyksi (= sinä). Rekisterinpitäjä (= me) taas on se taho, joka määrittelee sen, mihin ja miten henkilötietoja käytetään.

Tutustu Lawder-palvelun tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaavaan tietosuojaselosteeseen alla.

Lawder-palvelun tietosuojaseloste

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus) sekä Tietosuojalakia 1050/2018.

Lawder-rekisteri (Lawder – laki- ja hallintopalveluiden markkinapaikkapalvelun käyttäjärekisteri)

 • Nimi: Lawder Oy
 • Y-tunnus: 3257441-2
 • Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
 • Rekisteriasioista vastaava henkilö:
  Saara Perho, saara.perho@lawder.fi

Henkilötietojesi käsittely perustuu joko sinun antamaasi nimenomaiseen suostumukseen tai sopimukseen, jolloin käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Käsittelemme tietojasi Lawder-palvelun tuottamiseen ja palvelutoimitusten hoitamiseen, palvelun kehittämiseen ja ylläpitämiseen, lisäpalveluiden tuottamiseen, laskutukseen, asiakassuhteen luomiseen, hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Voimme käyttää tietojasi myös mainontaan, suoramarkkinointiin ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen, kuitenkin vain sinun suostumuksellasi. Sinulla on oikeus kieltää sinulle kohdistettu suoramarkkinointi tai peruuttaa siihen antamasi suostumus. Emme hyödynnä profilointia tai automaattista päätöksentekoa henkilötietojesi käsittelyssä.

Olet joko itse rekisteröitynyt Lawder-palveluun, tai olet omasta tai organisaatiosi puolesta tekemässä tai tehnyt Lawder-palvelusopimuksen meidän tai kumppaniemme kanssa, tai toimit yhtenä organisaatiosi Lawder-palvelun käyttäjänä.

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta rekisteröidystä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Yhteys- ja yksilöintitiedot, kuten rekisteröidyn nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero, organisaatio ja sen laskutustiedot
 • Asiakkuustiedot, kuten palvelun tilaus- ja sopimustiedot, asiakkuuden tila, yhteydenotot, palveluun liittyvät muistiinpanot ja viestit, palautteet sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset /suostumuksen peruutukset
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • Muut rekisteröidyn itsensä tai hänen organisaationsa mahdollisesti antamat tiedot
 • Edellä mainittujen tietojen historia- ja muutostiedot Sinun ei ole pakko antaa meille mitään henkilötietojasi; Lawder-palvelun aulassa voit keskustella ilman tunnistettavia tietoja. Kuitenkin, jos haluat rekisteröityä Lawder-palveluun tai tehdä kanssamme sopimuksen, tarvitsemme niihin toimiin sinulta tietyt välttämättömät henkilötiedot.

Keräämme henkilötietosi joko suoraan sinulta itseltäsi tai yritykseltäsi, jonka kanssa olemme solmineet asiakassopimuksen.

Henkilötietojasi käsitellään Citrus-konsernin sisällä niiden konsernin työntekijöiden toimesta, joiden työtehtäviin Lawder-palvelun toiminta liittyy. Emme luovuta henkilötietoja Citrus-konsernin tai sen tietoja käsittelevien tai säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka meidän tai muiden osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

Henkilötietojen käsittely ja säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille (mm. Leadfeeder, Hubspot, MS Azure) palvelun teknistä toteuttamista varten. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, joiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Takaamme, että tällainen ulkoistaminen tapahtuu voimassa olevan tietosuoja- ja henkilölainsäädännön mukaisesti ja että nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä rekisterin henkilötietoja omia tarkoituksiaan varten.

Käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajamme voivat rajatusti siirtää rekisterin henkilötietoja EU- / ETA-maiden ulkopuolelle. Tällöin siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Voit halutessasi tarkistaa kunkin kyseisen palveluntarjoajan tietosuojalinjaukset näistä linkeistä: Leadfeeder, Hubspot, MS Azure.

Säilytämme henkilötietojasi Lawder-palvelun käytön ajan ja 6 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen. Säilytysajan loppuessa poistamme kaikki henkilötietosi rekisteristä seuraavan kuukauden aikana. Meillä on oikeus säilyttää anonymisoidut tiedot myös sopimuksen päätyttyä tilastollisia tarkoituksia varten.

Henkilötietojesi luottamuksellisuus on meille tärkeää. Olemme suojanneet rekisterin ja siinä olevat henkilötiedot asianmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, tuhoamisen tai muun luvattoman käsittelyn estämiseksi. Rekisteri on talletettu ja sitä ylläpidetään meidän tai yhteistyökumppanimme tiloissa, joissa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta ja palvelimen varmistaminen on toteutettu asianmukaisesti.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu Citrus-konsernissa, ja henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilökunta on kattavasti koulutettu ja ohjeistettu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin henkilötietoihin. Rekisterin käsittelystä taltioidaan lokitieto, jonka avulla rekisterin käyttöä valvotaan.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät laitteet ja tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Pystymme Lawder-palvelussa todentamaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaisen palvelun käyttäjän tulee noudattaa palvelun käyttöehdoissa kirjattuja tietoturvaa koskevia ohjeita.

Sinulla on oikeus milloin tahansa tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja muokata niitä kirjautumalla Lawder-palveluun.

Sinulla on myös oikeus pyytää vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Poistamme, oikaisemme tai täydennämme oma-aloitteisesti tai sinun taikka työnantajasi pyynnöstä rekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Huomaathan, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei kuitenkaan voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sinulla on myös tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, sovellettavan lain mukaisesti.

Kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus; tämän jälkeen emme enää käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit lähettää näihin oikeuksiisi liittyvät pyynnöt kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetun toimistoon; yhteystiedot tästä: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Lopuksi

Seuraamme tietosuojalainsäädännön muutoksia ja haluamme kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Viimeisimmän version tästä selosteesta löydät aina yrityksemme verkkosivuilta.

Päivitetty: 6.4.2022

Lawder on palvelu yrityksille ja yhteisöille

Voit esittää kysymyksesi Lawderin virtuaalisessa aulassa. Etsimme oikean asiantuntijan kuvaamaasi tarpeeseen. Neuvonta on maksutonta.